Challenges and opportunities in responsible tourism in Poland

Lack of mutual trust and cooperation between stakeholders, lack of long-term sustainable tourism strategy, low awareness of benefits from responsible tourism or lack of coordinated destination marketing are the key barriers in developing responsible tourism in Poland.

warsztaty goldap speak

I recently run a practical workshop in Warsaw on ‘Challenges, barriers and opportunities for responsible tourism’, organised by the Polish Tourism Board. It was aimed at the management and staff of the regional and local tourism boards, Destination Management Organisations (DMOs), local governments, academics and local tourism businesses from across the country who participated in this year’s edition of the EDEN project: European Destinations of Excellence, in the health and wellness sector. EDEN is an annual competition launched by the European Commission in 2006 to promote sustainable tourism development models across Europe.

Key challenges

Together with Adam Mikolajczyk, the CEO of the European Place Marketing Institute Best Place, we presented and analysed good practice as well as less successful examples in planning and implementing responsible tourism across the world, mainly from the health and wellness sector or destination with similar context to Poland. The participants then shared their experiences of successful solutions and, more often, of barriers and problems they have experienced in their destinations. With active participation of all trainees, we have identified key challenges in developing responsible tourism in Poland:

 • Lack of trust, cooperation and communication between stakeholders: both between private and public sectors as well as amongst tourism businesses.
 • Lack of long-term vision and responsible tourism strategy, with the lack of leadership in implementing tourism in destinations. This is a common problem of destinations with no effective DMO to oversee the strategic development.
 • Lack of strategic and coordinated marketing, the problem often emphasised by unfair competition between small tourism providers.
 • Lack of professional hospitality, management and language skills amongst the local population, resulting in poor quality of service.
 • Lack of awareness of the benefits of developing tourism sustainably amongst destination managers and decision makers, tourism businesses and the local population.
 • Low awareness of the local attributes of the destination that can be turn into products and experiences. This is a result of lack of understanding of the motivations and expectations of modern tourists.
 • Unbalanced promotion of destinations across the region or the country – a lot of focus and money is being spent on some regions, causing uneven distribution of tourists and already overtourism in some destinations.

warsztaty sala

Not only Polish problems

At the end of 2017 I run similar workshops for destination managers, decision makers and local businesses at the Sustainable Mountain Tourism Forum in Georgia. For two days we have discussed the successes, opportunities and challenges to develop tourism more responsibly in the Caucasus region. I wrote about it here listing 10 key challenges – the first few are exactly the same like the ones in Poland. In addition, in both destinations the progress and success in tourism is still being measured by the quantity and not the quality of tourists. I will write more about this in a separate article as this is worth looking into in more detail.

Light at the end of the tunnel

It is not all that bad though. The participants of our workshop have been chosen by the EDEN project for their successful attempts in developing tourism and products based on the sustainable tourism principles. According to them, there are some positive changes already happening in various destinations across Poland:

 • Good cooperation, or at least the willingness to cooperate between tourism stakeholders, mainly in promotion
 • Using local products and local people to provide services
 • Some destinations already work on responsible tourism strategies
 • Growing trend in long-term waste management

At the end of the workshop the participants worked on a scenario that required them to provide innovative and practical suggestions to minimise the negative and maximise positive impacts of tourism in a national park in Poland. They have used and adapted some of the solutions from the case studies presented earlier. I do believe that raising knowledge and awareness about the benefits of sustainable tourism and long-term planning, overcoming mistrust and raising cooperation are key for responsible tourism development in Poland.

warsztaty smiles

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zrównoważona turystyka w Polsce – wyzwania, bariery i sukcesy

Brak wzajemnego zaufania i współpracy między interesariuszami, brak strategii zrównoważonego rozwoju turystyki, niska świadomość korzyści ze zrównoważonej turystyki czy brak skoordynowanego marketingu to główne bariery w prowadzeniu zrównoważonej turystyki w Polsce wymieniane podczas warsztatów które przeprowadziłam w Warszawie.

warsztaty goldap speak

17 czerwca w Warszawie prowadziłam wraz z Adamem Mikołajczykiem, prezesem Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc praktyczne warsztaty ‘Zrównoważona turystyka – wyzwania, bariery, sukcesy’, zorganizowane przez Polską Organizację Turystyczną. Uczestniczyli w nich przedstawiciele regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, samorządów lokalnych, placówek naukowych oraz małych biznesów turystycznych od Bałtylu do Tatr biorących udział w tegorocznej edycji projektu EDEN (European Destinations of Excellence) na „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne” w kategorii turystyka zdrowotna i wellness. Nasze warsztaty poprzedziły ceremonię wręczenia nagród laureatom konkursu.

Celem warsztatów było:

 • zaprezentowanie przykładów praktyk z całego świata by wskazać źródła inspiracji, zanalizować ‘co działa a co nie’, co ma wpływ na sukces ale też jakich unikać błędów podczas planowania i wdrażania zrównoważonej turystyki w Polsce;
 • wspólne zidentyfikowanie wyzwań i barier rozwoju turystki zrównoważonej w Polsce, oraz
 • zainspirowanie uczestników do podejmowania nowych inicjatyw i rozwiązań, które mogę zostać zastosowane zarówno przez organizację turystyczną, biznes, turystę czy DMO (Destination Management Organisation)

warsztaty smiles

Wyzwania i bariery

Do naszej prezentacji dobrych oraz mniej udanych praktyk z całego świata w planowaniu i wdrażaniu zrównoważonej turystyki wybraliśmy przykłady z sektora turystyki zdrowotnej i wellness które łatwo można odnieść do polskich warunków (i odpowiedzieć na pytania: jakie rozwiązania sprawdzają lub sprawdziłyby się w mojej destynacji, ale również z jakimi problemami się spotykają). Po omówieniu kilkunastu przykładów poprosiliśmy uczestników o podzielenie się doświadczeniami z ich destynacji z całej Polski, zarówno pozytywnymi doświadczeniami sprawnych rozwiązań jak i problemami. Podczas żywej i interesującej dyskusji wspólnie zidentyfikowaliśmy wyzwania i bariery rozwoju turystki zrównoważonej w Polsce, i te najczęściej wymieniane to:

 • Brak wzajemnego zaufania i współpracy między interesariuszami – zarówno między samorządem lokalnymi i biznesem, jak i między biznesami turystycznymi.
 • Brak strategii zrównoważonego rozwoju turystyki, i związany z tym brak lidera – organizacji lub grupy ludzi rozumiejących potrzebę długoterminowego, planowanowanego rozwoju turystyki w destynacji. To klasyczny problem destynacji rozwinających się turystycznie gdzie nie ma sprawnego DMO (Destination Management Organisation)
 • Brak wspólnej promocji i skoordynowanego marketingu małych biznesów – i często niezdrowa konkurencja
 • Brak wykwalifikowanej kadry, brak profesjonalizmu wśród dostawców usług
 • Niska świadomość lokalnych atutów destynacji które można sprzedać turystom, wynikająca często ze słabego zrozumienia potrzeb i motywacji nowoczesnego turysty
 • Niska świadomość korzyści ze zrównoważonej turystyki – u wszystkich podmiotów (samorząd, biznes, lokalni mieszkańcy ale również turyści)
 • Niezrównoważona promocja regionów
 • Liczba turystów jako główny wskaźnik sukcesu turystycznego (wciąż najbardziej liczy się ilość a nie jakość turysty)

warsztaty sala

Nie tylko polskie problemy

Pod koniec 2017 prowadziłam podobne warsztaty w Gruzji podczas dużej konferencji dla destynacji i biznesów . Przez dwa dni omawialiśmy bariery i sukcesy w rozwoju zrównoważonej turystyki na Kaukazie. Proszę spojrzeć na listę z Gruzji – pierwsze kilka z Polski są dokładnie takie same. Napiszę osobny post na ten temat ponieważ warto poświęcić temu więcej miejsca i czasu.

challenges

Światełko w tunelu

Nie jest jednak z tą zrównoważoną turystyką tak źle. Uczestnicy warsztatów to laureaci konkursu EDEN których ‘produkty zarządzane są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju’ i pracujący w kierunku ciągłego ulepszania i produków, i całych destynacji. Według nich pozytywne zmiany które można zaobserwować to:

 • Dobra współpraca (lub chęć – a to już wiele!) między biznesami które rozumieją potrzebę wspólnego działania (promocja, podział usług) w celu dotarcia do większej liczby turystów
 • Oparcie na lokalnych produktach
 • Prace destynacji nad strategią zrównoważonego rozwoju turystyki
 • Rosnący trend w ograniczaniu śmieci
 • Rosnąca świadomość o konieczności prowadzenia turystyki w sposób zrównoważony.

 Scenariusz

Podczas ostatniej części warsztatów – scenariusza z wymyślonej destynacji w Polsce z szybko rozwijającą się turystyką powodującą wiele negatywnych skutków – uczestnicy pracowali w grupach nad propozycją rozwiązań które zminimalizują negatywny i zmaksymalizują pozytywny wpływ turystyki na mieszkańców, turystów, biznesów i środowiska naturalnego. Wszyscy zaangangażowali się w przedstawienie praktycznych, innowacyjnych i bardzo trafnych rozwiązań z punktu widzenia lokalnego biznesu, organizacji turystycznych oraz turysty. Według mnie właśnie wzrost wiedzy i świadomości Polaków jak można zminimalizować negatywny i zmaksymalizować pozytywny wpływ turystyki w destynacji jest kluczowy w rozwoju zrównoważonej turystyki w Polsce.

==========================================================================

EDEN, czyli European Destinations of Excellence to projekt zainaugurowany w 2006 roku przez Komisję Europejską. Polska przystąpiła do niego w 2009 roku. Jego celem jest stworzenie europejskiej sieci obszarów i produktów turystycznych, które dotychczas są mało rozpoznawalne, ale charakteryzują się wyjątkowymi walorami dla przyrodniczo-kulturowego dziedzictwa Europy. Laureaci konkursu to produkty zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a więc z poszanowaniem dla miejscowej kultury i tradycji, zasobów naturalnych oraz lokalnej ekonomii. Tematem tegorocznej odsłony konkursu była turystyka zdrowotna i wellness.

Posted in Destination, sustainable tourism | Tagged , , , | Leave a comment

Local pride, authenticity and connection – social benefits of trails

What I find most fascinating about trails and cultural routes is their power to connect and foster social interactions and shared responsibility, creating social benefits for both tourists and the local people.

IMG_2412 (2)

Discussing socio-cultural benefits of trails at ITB Berlin: Alex Crevar, me, Vladan Kreckovic and Thierry Joubert

Scenic Roads and Trails’ were the theme of the three-day series of events and presentations on the Adventure stage at ITB Berlin last week. It was simply music to my ears as I love trails for their power to connect people, places, cultures and nature.  It is also a subject close to my heart as co-creating the Transcaucasian Trail, a new long-distance hiking path, has brought me into sustainable tourism. At ITB, together with the Via Dinarica trail experts from the Western Balkans we discussed the value of long-distance trails and cultural routes for the development of sustainable tourism, and their positive social impacts on tourists and the local communities.

Long-distance trails provide excellent opportunities to experience nature, history and culture. They help preserve the local heritage, give coherence to cultural themes and develop cultural understanding between the hosts and the guests. During the panel I was asked why creating local pride through trail development is important, and does that help to bring the locals on board and bring authenticity to the route?

IMG_2445 (2).JPG

‘What fascinates me most about trails is their power to connect: people, destinations, attractions, cultures and nature’

all panel with snezjana

Trails and the local pride

Trails and cultural routes give the opportunity to bring communities together, to nurture community pride, instil a sense of belonging and deepen the awareness and knowledge of the local history and the resources they have. Creating or strengthening the community pride is one of the key social benefits of tourism, and tourism is not sustainable without positive social impacts.

These routes also bring communities and tourists together. They ‘stimulate cultural exchanges that instil local pride, enrich the cultural identity and heritage of destinations and foster closer ties between visitors and host communities’ (UNWTO ‘Global Report on Cultural Routes and Itineraries’, 2015). The report also calls such routes ‘a window of opportunities’ thanks to their economic and social impacts.

20170714_123725[1]

Local and international volunteers from seven countries brought together to build the Transcaucasian Trail, July 2017

Trails and authenticity

If the local people are proud of their natural and cultural heritage and if they understand the value this can have for visitors, they will be willing to share it and hence make it into a more authentic, more immersive and more educational experience. They will also be willing to share it with trails planners and trails developers, advise them on best routes and hidden gems along the route, which again makes the trail much more authentic.

lasha-and-map-and-beka

Community consultation for the Transcaucasian Trail. Mulakhi in Svaneti, Georgia. June 2016

We have had several situations during scouting and planning the Transcaucasian Trail when local people advised us to take a different route that would make the trail more interesting, safer and more accessible, that would help discover those hidden gems or simply help avoid conflict amongst communities. This not only has generated more unique experiences for trail users but also encouraged and enabled the locals to participate in tourism planning process, enhancing their self-esteem and self-belief, improving cooperation and communication as well as fostering shared responsibility.

Interestingly, The Columbia Valley Greenways Trail Alliance (Canada) mentions that ‘improved self-image and social relationships, reduced crime rates, and a lifestyle encouraging youth to find their entertainment in healthy, wholesome pursuits, are all found to be byproducts of local trail systems’. This post also has a good summary of various benefits of trails.

adishi-map

Community consultation for the Transcaucasian Trail. Adishi in Svaneti, Georgia. May 2016

 

Trails: the power to connect

Trails provide a themed and interpreted journey through landscapes, creating links between sites, attractions, tourism businesses and people by providing information and storytelling along the way (MacLeod, 2016). What fascinates me most in trails is that power to connect: communities within one village or region; communities in various regions; communities and trail users; trail users with other trail users; trails users and nature, culture and other attractions; attractions with other attractions; trail users with the natural and cultural heritage; communities with the natural and cultural heritage…

This develops the cultural identity of destinations and enriches interactions between tourists and hosts, providing all the benefits written above.

coruldi tourists

Trails and local story

And going back to the issue of participation of the locals in trail creation and, consequently, in tourism development in their destination. The community participation is crucial for the interpretation of the trail: how the information will be displayed and communicated to the visitors, what kind of story it will tell and how, what kind of experience it will provide.

As mentioned earlier, trails and cultural routes provide excellent opportunities for users to experience the natural and cultural heritage of the destinations along the route – both separate destinations (villages, regions) or one destination for the whole trail (the Caucasus region, the Western Balkans etc). Identification of these opportunities during trail planning – in close cooperation with the local communities – ensures that the interpretive signage at various strategic locations and points of interest will help tell a story to trail users and provide a deeper experience for those interested in learning more about the region. Sharing the local story is another way to deepen the sense of pride of the community’s own history and cultural heritage.

Developing a story around and behind the trail – why is it special, what makes it unique that will make people come and use it – is another fascinating subject we touched on during the ITB panel. I will write about it another time.

stage

The Adventure stage, Responsible Travel Hall, ITB Berlin 6-8 March 2019

 

Posted in community development, Destination, Georgia, ITB Berlin, sustainable tourism, Tourism Impacts, Trails | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

my interview for the Sustainability Leaders Project

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSustainabilityLeadersProject%2Fposts%2F2583772341695543&width=500

Posted in Uncategorized | Leave a comment

My short welcome speech for EuroEco18

5th European Ecotourism Conference was held in Tbilisi, Georgia, 10-12 September. The event provided a platform for a range of stakeholders throughout the continent and beyond – to present their research results and development activities on ecotourism and sustainable tourism as well as to start discussions on the work of the European Ecotourism Network. I wrote more about the conference topics and workshops here.

42857443_305732753560853_6854333273984729088_n[1]Keynote speakers and moderators at EuroEco18 from (left to right): Belarus, Estonia, Germany, Japan, Poland, Montenegro, UK, Portugal and Romania.

42711636_2109207972740327_2090940141555154944_n (1)

I moderated several sessions during the first two days. My first session, “Ecotourism as a Tool for Community Development in Destinations”, focused on the role of ecotourism as an instrument for poverty reduction as well as on the role Protected Areas play in Economic Development. Here is a short speech I made to introduce this session:

Good morning. Thank you all for coming to this first sessions of EuroEco18 that will focus on Ecotourism as a Tool for Community Development in Destinations.

My name is Marta Mills and I have the pleasure to moderate this session together with Nata from the Georgian Ecotourism Association. I first came to Georgia 17 years ago for a month as a tourist, and as it was pretty unusual to visit Georgia back then, I was welcomed like a queen by the local people wherever I went. I have immediately fallen in love with the amazing landscapes, food and wine but most of all with the incredible Georgian hospitality that I have experienced even in the poorest areas of the country. Since then I have been back and forth 16 times, closely observing the social, economic, and environmental impacts of the rapidly developing tourism.

Even back then in August 2001, the local people wanted more tourists because they saw tourism as a way to help reduce poverty, particularly in the most remote regions such as Svaneti. I don’t know for sure, but I think it is safe to assume that the Svans I talked to in 2001 saw tourism and ecotourism as an additional source of income, not the main way to earn a living. But this is what has happened to a significant number of them. In many destinations across Georgia, ecotourism has proven to be an effective tool for community development and poverty reduction.

42837639_592939684457862_5282877359685369856_n (1)

As the impacts of tourism are both positive and negative, ecotourism represents a great challenge for making destinations better place to live, better place to visit and for developing the local economy at community level. Building environmental and cultural awareness and respect; minimizing negative physical, social, behavioural, and psychological impacts of tourism, and generate financial benefits for the local community and businesses are not easy, and different destinations use different approaches, methods and indicators to develop, manage and monitor ecotourism.

During this session, we will listen to speakers from Poland, Romania, Finland, Georgia, Italy, Turkey and others who will share case studies and best practice examples from their destinations. We will also look at the relationships between tourism and Protected Areas, and their role in social and economic development in Georgia and other places. We all know how important it is to gather and disseminate transnational experiences and learn from each other to ensure that tourism development is sustainable. So over to you now. We wish you a very informative and enjoyable session. 

Didi Madloba.

42839895_308182399966026_4376552325796331520_n[1]

42705342_338153620264729_2287196258374254592_n (3)

Posted in Georgia, Georgia tourism, sustainable tourism | Tagged , , , , , | Leave a comment

Interview for the Sustainability Leaders project on sustainable tourism in the Caucasus

This week I am featured in a great Sustainability Leaders Project, interviewed as the first sustainable tourism expert on the Caucasus region. The project is an invaluable knowledge hub for tourism professionals interested in the latest trends, strategies and success stories in sustainable tourism. It offers more than 150 interviews with tourism professionals in over 30 countries worldwide, where professionals tell their stories and share their thoughts on how they approach sustainability.

I talked about my experience in making tourism more sustainable in the Caucasus region, particularly in Georgia. Here are some of the questions I was asked:

 • As an expert in mountain tourism, which are the main challenges in developing and managing e.g. alpine destinations sustainably?
 • Which are the main topics or concerns linked to tourism sustainability at the moment in the Caucasus region, especially Georgia and Armenia?
 • How important is a destination’s sustainability performance nowadays for its competitiveness?
 • Together with the World Bank you are currently setting up sustainable destination management organizations in Georgia, as well as helping establish strategies for regional and national tourism marketing in the country. Can you tell us more about this work, especially how you integrate destination marketing with management?
 • Having experienced so many places, what made you fall in love with this specific region (Caucasus)?

I may have been quite harsh in this interview on tourism decision makers and other stakeholders in Georgia, challenging them for the lack of interest in the impact of climate change, not enough care about environmental protection, lack of leadership in developing tourism in a sustainable way.

However, I also pointed out than there are many positive developments. And there are enough caring and ethically-motivated people who want to preserve the region’s rich and unspoiled natural and cultural heritage.

And I stress one more time like I did in the interview: It is an absolutely fascinating place on Earth that is worth exploring, and if anyone is prepared to step off the beaten track a bit, they can still have the experience of the incredible hospitality, bizarre unforgettable adventures and the most pristine nature I had back in 2001.

I hope you enjoy the interview and learn more about tourism in the Caucasus region.

Posted in Georgia, Georgia tourism, sustainable tourism, Svaneti | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Svaneti in Dede – a battle between tradition and progress. Has tourism had a role to play?

 

Seeing the old Svan traditions in a fascinating and incredibly moving film Dede, filmed in a remote mountainous region of Svaneti, made me realise how little we know of this popular tourism destination in Georgia, and how this makes the relationship between the “hosts and the guests” pretty fragile.

b772-dede KVIFF

Ushguli in Dede. Credit: Karlove Vary Int Film Festival KVIFF

Some of the traditions are now gone, some have been modified. As I watched, I wondered whether any of these changes have happened because of tourism? And whether seeing the film would discourage or encourage tourist to travel there?

Interestingly, during a Q&As session after the film one of the main actors said: “a lot has changed in Svaneti. We are open to tourists now, please come and visit”. As if he had to reassure the audience that the people have moved on, the place is fairer now and women are more equal. That they are not forced to marry or forced to abandon their bellowed children for men they don’t want to be with.

Svaneti in Dede

I saw ‘Dede’ last week as part of the incredible Georgian Film Festival in London, with half of the films showing directed by women (as opposed to 3 out of 21 in Cannes this week). Dede has won many awards, including the Grand Prix at Cannes 2017, Winner of the UNESCO award at the Asia Pacific Screen awards 2017, Winner of Audience award at the Montpelier Mediterranean Film Festival and Karlovy Vary International Film Festival 2017.

 

transcaucasian-expedition-tct-svaneti-22

Credit: Marta  Mills

 

Dede was filmed in Svaneti, a remote region in northwest of Georgia I have written about a few times before. Sometimes referred to as “the Switzerland of the Caucasus”, with its alpine valleys, glaciers and nearly 5,000m-high snow-capped peaks, Svaneti is stunningly beautiful and it is one of the most popular hiking destination in Georgia. It is also fascinating from the cultural angle – the ethnic Svans have their own unique language, architecture, cuisine, culture, religious beliefs and traditions. And these old traditions are being “examined” in Dede.

The film starts with a scene of two men coming back home from a war, but as one of the critics said, the film details a “war is fought not between nations or political ideologies, but between women and men, and its frontline is a battle between tradition and progress”.

It shows traditions of the high mountainous villages that have remained the same for centuries: there is arranged marriage, bride kidnapping, the need to get father’s or grandfather’s permission to marry. There is “curing” very sick children by shaking an alive chicken around them. So much seems so unfair, hurtful and distressing, particularly when it comes to a mother being forced to leave her child when a man from a different village decides (on his own) that they are engaged.

Dede. source; British Council Film

Dina in Dede. Credit: British Council Film

Not a postcard picture

I have been to Svaneti several times in the last 17 years. I still know very little of the region and the local people who live there, despite having a few local friends. But as I was watching Dede, I wondered what others in the audience (who have unlikely been to Svaneti) have thought of it. I also wondered whether seeing the film would discourage or encourage tourist to travel there?

In addition to the sometimes-heavy-to-take-in traditions and superstitions, there are no beautiful shots of the grand mountains under a clear blue sky, like one would normally see on the images from Svaneti. The sky in the film is mostly grey, with heavy clouds hanging over the villages. The heavy snow makes it hard to move around. It is cold, grey, miserable. The décor of the houses and the poverty shown around them is not likely to appeal to the taste of most Western tourists.

But it is a wonderful, fascinating, strange, and still very unknown place that has been become very popular with tourists in the last few years.

Impacts of tourism

Tourists keep coming for Svaneti’s incredible nature and its uniqueness (the Svan defensive towers against the high peaks of the Greater Caucasus easily gives that fairy-tale feeling). Ushguli where the main woman character from Dede is from (so is the film 32-year-old director, Mariam Khatchvani) is on everyone’s itinerary as “the highest inhabited village in Europe”.

Tourism has changed Svaneti in many ways and the economic, environmental and social impacts are clearly visible. I mentioned a few here, and I will be writing more about social impacts. The battle between tradition and progress exists, reflected in clothing, language, family relationships, architecture. The person who built this new concrete guesthouse between the towers defended it for “being modern, so this is progress”.

 

svaneti-bad

Credit: Davit Khergiani

 

But I am not in a position to estimate how much, if any, impact tourism has had on changing the traditions shown in Dede. They result from a combination of many other factors. But it is fair to say that most tourists don’t realise how traditional Svaneti is and what hides behind the surface. Sometimes that ignorance or lack of understanding can be hurtful towards the local people, and makes the relationship between tourists and hosts pretty fragile. As mentioned earlier, Svaneti is a fascinating, strange, and still very unknown destination that requires a lot of responsibility from tourists and tourism planners to make it a great place to visit.

 

Mestia_Paul Stephens (1)

Credit: Paul Stephens

 

Posted in Dede, Georgia, Georgia tourism, Svaneti, Ushguli | Tagged , , , , | Leave a comment